Máme reálne ciele
a víziu pre Prešov 2022

Smart city

Doprava

Šport, kultúra a voľný čas

Rodina, bývanie, vzdelávanie a sociálna oblasť

Životné prostredie

Smart city

Ambícia upevniť pozíciu Slovenského lídra v poskytovaní
inteligentných riešení pre mesto.

Spracovanie stratégie Smart city Prešov 2050 - ambícia upevniť pozíciu lídra v inteligentných riešeniach pre mesto Prešov.

Aplikácia inteligentných riešení do praxe:

1. Mobilita - integrovaná multimodálna doprava, inteligentné riadenie dopravy(semafory, monitoring intenzity dopravy a jej riadenie podľa intenzity), inteligentné parkovanie,

2. Životné prostredie - ekologickejšie/zelenšie miesta, inteligentný manažment odpadu, ochrana pred povodňami, sofistikované urbanistické plánovanie, monitorovanie kvality ovzdušia

3. Energetika - energetický manažment mesta - energetická efektívnosť, regulácia vnútorného a verejného osvetlenia, obnoviteľné zdroje energie, inteligentná el. rozvodná sieť

4. Efektívna verejná správa - virtuálne mesto, elektronické služby, digitálne občianstvo, komunitné laboratórium, otvorené dáta, digitálne interaktívne miesta, participatívne formy (občan/samospráva)

5. Ekonomika - Inovačný ekosystém, inteligentné vzdelávanie a pracovná sila, inteligentný cestovný ruch, Kultúrny a kreat. priemysel

Doprava


Implementujeme strategický dokument o doprave do praxe

(Stratégia udržateľného rozvoja dopravy v meste Prešov - MASTERPLAN)

Postupne zavedieme integrovaný dopravný systém (v spolupráci s PSK)


Motorová:

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh: pokračovanie vo výstavbe a dobudovanie (v spolupráci s NDS a MDV)

Severný obchvat mesta – R4: zahájenie realizácie a výstavba (v spolupráci s NDS a MDV)

Zrekonštruujeme ulice historického centra mesta: Jarková, Slovenská

Vybudujeme prepojenie ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom, vrátane trolejizácie a vybudovania cyklochodníka

Zrekonštruujeme prestupný uzol Masarykova (predstaničný priestor, 2.etapa)

Zrekonštruujeme most na ulici Škultétyho

Modernizujeme vozový park MHD (nové trolejbusy a elektrobusy)

Postupne zavedieme systém preferencie

Zmodernizujeme a rozšírime trolejbusové trate a depo


Nemotorová:

Dobudujeme sieť cyklocestičiek: Cykloželeznička, Masarykova – Železničná stanica, Sekčovská ulica, Mlynský náhon, Wilec hôrka, Jesenná – IPZ, Požiarnicka ulica, Vydumanec a Kvašná voda

Vybudujeme cykloprístrešky: Košická ulica, ulica 17. novembra, Jarková ulica, Slovenská ulica, Bajkalská ulica, Mukačevská ulica, ulica Arm. gen. Svobodu, Exnárova ulica


Statická:

Zavedenie systému rezidenčného parkovania

Dobudujeme ďalších 1500 parkovacích miest
Šport, kultúra a voľný čas


Začneme s budovaním Centrálneho mestského parku (1. etapa)

Premeníme areál Delne na Centrum oddychu a športov (celoročne)

Zrekonštruujeme futbalový štadión (v spolupráci so SFZ a PSK)

Zrekonštruujeme hokejový štadión

Pokračovanie v rekonštrukcii cyklistického Velodromu

Obnovíme nádvorie PKO Čierny orol a revitalizujeme kino Scala a Záhradné kino na multižánrové kultúrne centrá

Vybudujeme nové detské ihriská a workoutové ihriská

Zrevitalizujeme verejné priestranstvá na športové, relaxačné a oddychové zóny: (park Clementisova, Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie, Záhrada umenia...)

Oživíme tradičné miesta rekreácie Prešovčanov (Borkút, Kvašná voda, Cemjata)

Realizovanie nových kultúrnych a športových podujatí (projekt Hudba v meste)

- Koncepčne rozvinieme cestovný ruch prostredníctvom nami založenej Oblastnej organizácie cestovného ruchu.
Rodina, bývanie, vzdelávanie a sociálna oblasť


Postavíme ďalšie nájomné byty

Rozšírime kapacity materských škôl

Zlepšíme stavebno-technický stav materských škôl, základných škôl a ZUŠ

Zriadime odborné učebne pri základných školách

Zrekonštruujeme telocvične a športoviská pri ZŠ (M. Slovenskej, Šrobárova, Bajkalská - telocvičňa, Mirka Nešpora - strecha nad bazénom, Važecká - multifunkčné ihrisko)

Začneme aktívne spolupracovať so strednými školami a vysokými školami na území mesta Prešov - realizácia spoločných podujatí (Šarišský Hackathon a pod.)

Zrekonštruujeme nákupné centrá: Opál, Centrál, Družba

Zriadime miestnu občiansku poriadkovú službu

Podporíme opatrovateľskú službu na území mesta

Vybudujeme zariadenie opatrovateľskej služby na Bernolákovej ulici

- Koncepčne rozvinieme areál Zariadenia pre seniorov Cemjata (rekonštrukcia + budovanie nových pobytových zariadení)
Životné prostredie


Zrevitalizujeme vnútrobloky (17. novembra, Štefánikova - Hviezdoslavova)

Skvalitníme triedený zber komunálneho odpadu (modernizácia dotrieďovacej linky, budovanie linky na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na štiepku, budovanie linky na spracovanie zmesného komunálneho odpadu na tuhé alternatívne palivo a pod.)

Spracujeme pasport verejnej zelene = komplexná starostlivosť o zeleň

Sanáciou ochránime zosuvné územia

Zrealizujeme adaptačné opatrenia na riešenie problémov súvisiacich s klimatickými zmenami (protipovodňové opatrenia, opatrenia na predchádzanie dôsledkom vysokých teplôt - dažďové záhrady, zelené strechy a pod.)

Zavedieme systém energetického manažmentu v meste

Podporíme environmentálnu výchovu detí ZŠ a MŠ v spolupráci s Ekoparkom