Kandidáti
na poslancov:

Volebný obvod 1
Sídlisko III, sídlisko Mladosť, Rúrky

Volebný obvod 2
Sídlisko II, Vydumanec, Kalvária

Volebný obvod 4
Staré mesto

Volebný obvod 5
Solivar, Soľná Baňa, Šváby

Volebný obvod 6
Sekčov I.

Volebný obvod 7
Sekčov II.

3 Pavol Biroš

Od narodenia bývam v Prešove, v meste na ktoré som právom hrdý. Som ženatý 15 rokov a mám 3 deti. Venujem sa obchodnej činnosti a angažujem sa aj v neziskovom sektore, napríklad: Platforma - Kresťania v Prešove, "Milujem svoje mesto", "Šidlovecký bicigeľ", "Šidlovská 133". Ako animátor slúžim mladým v cirkevnom spoločenstve. Bol som zapojený v občianskom združení "Mládež pre Krista a v príprave festivalu "Campfest". Milujem výzvy a zdolávanie neprekonateľných prekážok, rád komunikujem a v spolupráci hľadám riešenia. Mojím cieľom je zlepšiť atmosféru i spoluprácu v zastupiteľstve a tak zvýšiť efektivitu práce, transparentnosť, kvalitu spravovania verejných zdrojov a dôveru politikom. Budem sa aktívne zapájať do zlepšovania kvality života občanov v oblasti dopravy v meste a parkovania, v budovaní ihrísk a cyklochodníkov, podporovať prácu s mladými i rodinami a rozvíjať šport v našom meste.

8 Pavol Leško

Mám 56 rokov, som ženatý, mám tri deti a mojím povolaním je obsluha energetických zariadení. V prvom rade chcem, aby sa v Nižnej Šebastovej na ul. Fintická začalo konanie o výstavbe športového centra a hlavne futbalového ihriska. Alebo aspoň dočasný prenájom športoviska v ZŠ Ľubotice pre našich občanov. Z ďalších aktivít spomeniem tieto:
-Na ulici Školská vytvoriť pešiu zónu s obmedzenou rýchlosťou na 20 km/h a dbať hlavne na zimnú údržbu.
-Na štvorprúdovej ceste ul. Vranovská petíciou požiadať o zníženie rýchlosti na 50 km/h
-Zabezpečiť čistenie a kosenie okolo chodníkov v našej miestnej časti, ktoré sú zarastené burinou a náletovými drevinami.
-Vybudovať fontánu v miestnom parku na ulici Slánska, pri detskom ihrisku.
-Predkladať potreby a požiadavky našich občanov mestskému zastupiteľstvu.
-Vyčistiť potok Šebastovku od naplavenín a burín

12 Rastislav Mochnacký

Mám 46 rokov, som povolaním krajinný architekt, som ženatý a mám 2 deti. Hlavnou príčinou mojej kandidatúry je dokončiť rozpracované aktivity z rokov 2014 - 2018 do úspešného konca. V tomto volebnom období sme položili základy pre rozuzlenie dlhodobých problémov. Jedných z nich je dopravná situácia na Sabinovskej ulici a v Nižnej Šebastovej. Takisto sme spracovali návrh protipovodňových opatrení na Šidlovskom potoku. Preto chcem svoje úsilie a skúsenosti koncentrovať na vyriešenie týchto akútnych problémov. Okrem toho sa chcem aj naďalej venovať revitalizácii verejných priestranstiev na území mesta.
-Zlepšíme protipovodňovú ochranu a odvádzanie povrchových vôd.
-Nové južné dopravné napojenie Šidlovca na mestský komunikačný systém.
-Presadíme vybudovanie malého obchvatu Sabinovskej ulice preložkou I/68.
-Budeme pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií.
-Zrevitalizujeme Pánsku záhradu v Nižnej Šebastovej.
-Vybudujeme verejné osvetlenie v nových rezidenčných častiach. DÔSTOJNÝ

13 Pavol Neupauer

Dôstojný život občanom

-Mojou snahou bude zapájať a mobilizovať mladých ľudí do veci verejných.
-Chcem zabezpečiť prinavrátenie futbalového ihriska občanom Nižnej Šebastovej.
-Vyčistenie potoka Šebastovka.
-Rekonštrukcia námestia pri kostole na ulici Slánska, ako aj úprava priľahlého Parku sv. Jána Nepomuckého.
-Rekonštrukcia ulíc a chodníkov Vodná a Potočná.
-Zvýšenú pozornosť chcem venovať ulici Sabinovská (trávnaté plochy, chodníky).
-Oprava chodníkov pri rieke Torysa, zo strany volebného obvodu.
-Oblasť Kúty chcem riešiť komplexne (rozšírenie verejného osvetlenia, údržba cesty).
-Oprava problémovej kanalizácie na ulici Jánošíkova.