Volebný program

PRE PREŠOV – LEPŠIA PRIMÁTORKA
DOPRAVA

„Parkovacie miesta tam, kde chýbajú“
Ihneď začnem ulicami na sídliskách, kde parkovanie kolabuje. Mám plán, aby každá rodina mala miesto na parkovanie.
„Systém do opráv ciest a chodníkov“
Opravím cesty a chodníky, ktoré to naozaj potrebujú. Nebudem čakať, kým sa rozpadnú. Zavediem poriadok do opráv a rekonštrukcií.
„Tranzitná doprava nepatrí do mesta, patrí na obchvaty “
Dlhodobou témou sú veľké dopravné stavby  a to diaľničný obchvat, ktorý je súčasťou diaľnice D1 a severný obchvat, ktorý je súčasťou R4. Hoci mesto pri výstavbe obchvatov nemá priame kompetencie, ako primátorka budem úzko spolupracovať s predstaviteľmi Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, a Prešovského samosprávneho kraja aby sa tieto diela čo najskôr postavili.
„Nová cesta pre Prešov“
Po dobudovaní Kuzmányho ulice a Nábrežnej komunikácie bude nevyhnutné vybudovať novú štátnu cestu, ktorá pôjde od Sabinova, cez tunel okolo Surdoku, poza Starú tehelňu, popod nemocničný kopec, a vyústi na križovatke pri stanici alebo pri ZVL. Podstatne odľahčí dopravu na Sabinovskej ulici, Sekčove, ale aj na dnes preťažených uliciach Šafáriková, Vajanského a lesík Delostrelcov. Aby vznikol kvalitný projekt pre spolufinancovanie z fondov Európskej únie, po zvolení dám na túto novú cestu vypracovať dopravnú štúdiu v spolupráci s agentúrou JASPERS. Takto vypracované projekty sú v Európskej únii schvaľované podstatne rýchlejšie. Pri zrode tohto projektu musí byť iniciatívne mesto. Preto je mojím zámerom presvedčiť argumentmi Slovenskú správu ciest, aby túto komunikáciu vybudovala z prostriedkov Európskej únie, ako dobre a kvalitne pripravený projekt.
 „Zelená vlna na hlavných ťahoch“
Prepojím križovatky, aby sme mali dlhšie zelenú vtedy, keď treba.
„Trolejbusovým linkám patrí zelená“
Zrýchlim prejazd trolejbusov cez križovatky. Uprednostním ich pred individuálnou dopravou.  Vybudujem nové trolejbusové trasy, zavediem preferenciu hromadnej dopravy.
„Cyklistom každodennú bezpečnú jazdu“
Vybudujem modernú cyklistickú infraštruktúru. Bicykel sa stane každodennou alternatívou pre dopravu v meste.

 

TRANSPARENTNÉ A DÔVERYHODNÉ MESTO

„Dôverujte mi, záleží mi na tom“
Chcem, aby Prešovčania za svoje peniaze dostávali od radnice a mestských firiem kvalitné služby za dobré ceny. Dopredu budem prehľadne zverejňovať, čo všetko sa chystá radnica obstarávať, kupovať alebo predávať. Plán obstarávania využijú firmy na to, aby sa mohli v predstihu a kvalitne pripraviť na férovú súťaž. Novinári a obyvatelia budú mať priestor na rozmýšľanie a vyjadrenie, či vôbec danú vec alebo službu pre mesto treba kupovať a ak áno, či tak, ako úrad navrhuje.
„Víťaziť budú najlepší, nie kamaráti“
Obstarávanie služieb viac nesmú sprevádzať pochybnosti o dopredu vybratých víťazoch a províziách. Ktokoľvek, kto bude mať záujem, sa bude môcť celého procesu verejného obstarávania zúčastniť ako pozorovateľ. Na tom mi bude záležať, Prešov si už nemôže dovoliť akékoľvek podozrenia a nedôveru.
„Kvalitní ľudia tvoria kvalitné mesto“
Musíme byť najlepší a hrdí na to, čo v meste ideme meniť k lepšiemu. Chcem, aby mali šancu a pre Prešov pracovali na radnici najlepší odborníci a prichádzali s najlepšími riešeniami. Kvalitných zamestnancov si budem vážiť. Takých chcem pre prácu na úrade prilákať. Všetky voľné miesta budem v predstihu zverejňovať. Uchádzači o vedúce funkcie budú vyberaní a získajú svoje miesta až po verejnom vypočutí, kde presvedčia, že sú najlepší. Trvale zverejním kompletné informácie zo všetkých výberových konaní vo forme zápisnice a zvukového záznamu, aby sa zmenšili pochybnosti o kompetentnosti a odbornosti záujemcov o pracovnú pozíciu na mestskom úrade.
„Poriadok do mestských firiem“
Podobné opatrenia zavediem v oblastiach, kde mi to právomoci primátorky dovolia, aj v mestských organizáciách a firmách. Tam, kde zodpovednosť leží na pleciach zastupiteľstva, predložím obdobné opatrenia zastupiteľstvu na schválenie.
„Rozpočet pre ľudí“
Návrh rozpočtu, rozpočtových opatrení a záverečného účtu budem zverejňovať aj v takej forme, ktorá bude zrozumiteľná pre väčšinu Prešovčanov.
„Zodpovedný hospodár myslí aj na budúcnosť“
Aby mala verejnosť stále skutočné informácie o tom, v akej finančnej situácii mesto skutočne je, budú zverejňované podrobné informácie o stave dlhu a záväzkov mesta.
„Už nikdy viac: O nás bez nás“
Odpolitizujem Prešovský magazín a televízne vysielanie, ktoré platí mesto. K obyvateľom mesta budú šíriť praktické a dôležité informácie, ktoré sa ich budú týkať. O všetkých dôležitých rozhodnutiach musia Prešovčania vedieť dopredu.
„Nič neskončí pod kobercom“
Dám pripraviť taký systém na prijímanie podnetov a vybavovanie sťažností obyvateľov, že každý, kto o to bude stáť, bude môcť priebeh vybavovania svojho podnetu alebo sťažnosti verejne kontrolovať. Uvidí, kde a v akom stupni vybavovania sa jeho podnet práve nachádza. Ak ktokoľvek upozorní na nejakú nekalú praktiku, nebude možné ju zamiesť pod koberec.
„Korupcia bez tolerancie“
Zavediem mechanizmus, aby ktokoľvek mohol bez obáv o svoju bezpečnosť alebo miesto upozorniť na nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky, týkajúce sa mestského úradu a mestských organizácií, ktoré sa dejú so súhlasom nadriadených a smerujú proti verejnému záujmu alebo ohrozujú verejnosť.
„Moc občana nad mocou mesta“
Priblížim zasadnutia mestského zastupiteľstva obyvateľom a tým, ktorí mestu platia mestské dane. Na každom zasadnutí zastupiteľstva predložím návrh, aby mohli dostať slovo vo vopred určenej pevnej hodine. Budem aj týmto spôsobom ctiť zásadu, že moc primátorky a poslancov pochádza len od obyvateľov mesta.
„Poslanec a primátorka nesmú byť nad občanom“
Zabezpečím zmenu webovej stránky mesta tak, aby bola prehľadná a moderná. Zverejňovať budem všetky materiály pre poslancov a orgány mesta tak, aby ich obyvatelia mali k dispozícii vopred v rovnakom čase, ako poslanci. Zverejnené budú aj všetky schválené uznesenia, zápisnice a menovité záznamy o hlasovaní.
„Zákony a dohody budem ctiť a rešpektovať“
Samozrejme budem ochotne a rada dodržiavať všetky predpisy, týkajúce sa transparentnosti a zverejňovania. Pre mňa to nie je len povinnosť, ale aj presvedčenie, že je to nevyhnutná cesta pre nastolenie chýbajúcej dôvery medzi obyvateľmi mesta a ich zástupcami tak, aby museli obyvateľom konečne naozaj slúžiť oveľa lepšie, ako doteraz.
 

VIAC PRÁCE

„Prešov – atraktívne mesto pre zamestnávateľov“
Zmením imidž Prešova tak, aby nás zamestnávatelia prestali obchádzať. V súťaži o nich s inými mestami musíme vyhrávať. Prešovčania si zaslúžia viac lepších pracovných miest. Mesto nesmie komplikovať podnikanie.
„Fungujúci úrad“
Vrátim strategickému odboru na mestskom úrade jeho skutočné poslanie. Bude kvalifikovaným a kompetentným partnerom pre investorov, aby o Prešove vážne uvažovali a napokon mali dôvod sa rozhodnúť pre naše mesto. Výrazne zlepším prezentáciu Prešova navonok, aby sa o našom meste hovorilo pozitívne aj v zahraničí. Verím, že návštevy veľvyslancov už nebudú mať len zdvorilostný charakter, ale spolu s nimi začnú do Prešova prichádzať aj delegácie priemyselníkov z ich materských krajín.
„Prešovčania vedia najlepšie pracovať pre svoje mesto“
Budem dbať na to, aby pre Prešov pracovali ľudia z regiónu, ak sú najvýhodnejší a najlepší. Naše peniaze majú ostávať v meste.
„Viac peňazí pre zanedbané časti mesta“
Ľuďom, ktorí poctivo platia dane, dám služby mesta na úrovni. Dlhodobo zanedbané časti mesta dostanú investície pre rozvoj.

 

PORIADOK A ČISTOTA

„Mesto ako zo škatuľky“
Pre mňa je samozrejmosťou čisté, pokosené a rozkvitnuté mesto. Potrebujeme to hlavne my, aby bolo pre nás dobrým miestom pre život. Povesť pekného a fungujúceho mesta je najlepšou pozvánkou pre návštevníkov a pre tých, ktorí prinesú pracovné miesta.
„Mestský policajt musí poznať svoj rajón“
Pridelím každej ulici vlastného pochôdzkára. Budeme poznať meno a kontakt na policajta zodpovedného za poriadok a bezpečnosť na svojej ulici. Nebude raritou vidieť mestského policajta. 

 

LEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT

 „Vrátim ľudí do mesta“
Navrhnem zmenu územného plánu, aby bolo viac lacnejších pozemkov pre nové rodinné domy a byty. Prešovské rodiny nebudú nútené kupovať pozemky v okolitých dedinách. Mesto je preto mestom, aby rástlo a žili sme v ňom kvalitnejšie.
„Nájomné byty pre mladých“
Postavím nájomné byty so štátnou podporou. Mesto musí pomáhať mladým pri štarte do života, zamestnávateľom bytmi pre nových zamestnancov a tým ostatným ponukou dostupného bývania.
„Lepšie a kvalitnejšie školy“
Vytvorím dostatok materských škôl. Každá základná škola bude mať svoje zameranie, aby naše deti získali najlepšie vzdelanie. Potrebujeme školy so špecializáciou na prírodné vedy, technické smery, šport a jazyky.
„Známe mesto, kde to žije“
Podporím vznik podujatí pre návštevníkov z ďaleka. Tradícia nadregionálnych podujatí rozbehne cestovný ruch a služby v meste. Viac návštevníkov zvonku znamená viac práce doma.
„Zeleň tam, kde žijeme“
Vybudujem sieť mini-parkov. Atraktívne miesta blízko vášho domova, kde sa budete chcieť stretávať s dobrými susedmi.
„Venčoviská pre našich miláčikov“
Ihrisko nesmie slúžiť ako venčovisko. Dám vymedziť sieť primeraných a dostupných plôch pre prechádzky so psami.
„Mesto ako pomocník v ťažkých chvíľach“
Neprajem to nikomu, no v živote sa každému môže prihodiť, že ostane sám alebo odkázaný na pomoc. Osobne dohliadnem, aby nám sociálne služby závidelo celé Slovensko a každý Prešovčan sa na ne mohol v ťažkých chvíľach naozaj spoľahnúť.